Saratoga leichardti. Photo© Gunther Schmida.

 
Saratoga leichardti. Photo© Gunther Schmida.

Saratoga leichardti. Photo© Gunther Schmida.